Έρευνα - Αξιολόγηση

Έρευνα - Αξιολόγηση

Ο σχεδιασμός αποτελεσματικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων επιβάλλει την ένταξη των διαδικασιών της αξιολόγησης και έρευνας στις δράσεις της Πνοής.

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης και πραγματοποιείται από τους ίδιους τους αποδέκτες τους μετά την ολοκλήρωση μιας παρέμβασης με τη μορφή ανώνυμων ερωτηματολογίων. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται και αναλύονται με αυτό τον τρόπο, αξιοποιούνται στη συνέχεια κατά το σχεδιασμό για την υλοποίηση νέων παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Η έρευνα επιτρέπει την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων σε σχέση με την εικόνα της κοινωνίας και τις ανάγκες της ως προς ζητήματα που αφορούν την πρόληψη, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στη συνέχεια στο στρατηγικό σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και την προαγωγή της υγείας των νέων.  

Η Πνοή την άνοιξη του 2011 συμμετείχε στην Πανευρωπαϊκή έρευνα του ESPAD για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από έφηβους μαθητές. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή της έρευνας είχε στην Ελλάδα το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και διεξήχθη στην Ελλάδα σε 35.000 περίπου μαθητές, ηλικίας 13 - 18 ετών.